ดร.สมภพ อาจชนะศึก

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสุขภาพภาคประชาชน

 manager icon

นางสาวทิวาพร กลมกล่อม

ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการพิเศษ

kanjana

 นางสาวกัญจนา เข่งดี

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

IMG 0001

 นายสรสิน วันทาเขียว

ตำแหน่ง ช่างฝีมือโรงงาน ช4

manager icon

นายฐนะวัฒน์ ภูมิเจริญวัฒน์

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

(อีกหน้าที่หนึ่ง)

manager icon

นายถวิล เลิกชัยภูมิ

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

(อีกหน้าที่หนึ่ง)

   T1 

นางสาวจิตรานุช อิ่มสูงเนิน

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ