ดร.สมภพ อาจชนะศึก

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสุขภาพภาคประชาชน

tananruk   

นางสาวธนันรักษ์ วัชราธร 

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

kanjana

 นางสาวกัญจนา เข่งดี

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

IMG 0001

 นายสรสิน วันทาเขียว

ตำแหน่ง ช่างฝีมือโรงงาน ช4

 jitranut

นางสาวจิตรานุช อิ่มสูงเนิน

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ

( อีกหน้าที่หนึ่ง)