SAMAN

นายสมาน  ตรงด่านกลาง 

ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

หัวหน้ากลุ่มวิศวกรรมการแพทย์

ANUCHA

นายอนุชา ถวิลรักษ์

ตำแหน่ง ช่างฝีมือโรงงาน ช 4

KRID

นายกฤษ วงษ์แก้วฟ้า

ตำแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช4

อีกหน้าที่หนึ่ง

Orawan

นางสาวอรวรรณ  พร้อมโตนด 

ตำแหน่ง พนักงานธรการ

อีกหน้าที่หนึ่ง

ด้านสอบเทียบและจัดบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์

 CHALOM

นายเฉลิมพงษ์  ยิ่งรุ่งโรจน์

ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

หัวหน้าสอบเทียบ 

SURIN

นายสุรินทร์  นาคสิทธิ์ 

ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

prayut

นายประยุทธ  เฉลิมเหล่า

ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคชำนาญงาน 

chalumsak 

นายเฉลิมศักดิ์ ไกรจำเนียร

ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน   

manager icon

-ว่าง-

ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ 

ด้านระบบสื่อสารในสถานบริการภาครัฐ

VINAY

นายวินัย  ประดับค่าย

ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

หัวหน้าด้านระบบสื่อสาร 

SAKSIT 

นายศักดิ์สิทธิ์ สุรินทร์ต๊ะ

ตำแหน่ง ช่างฝีมือโรงงาน ช 4  

 Prachum

 นายประชุม ยิ้มพุดซา  

ตำแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช4