SURIN

นายสุรินทร์  นาคสิทธิ์ 

ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

หัวหน้ากลุ่มวิศวกรรมการแพทย์

งานพัฒนาวิศวกรรมการแพทย์

    somnuk

นายสมนึก โลหณุต

ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

หัวหน้างานพัฒนาวิศวกรรมการแพทย์

naratip 

 นายนราธิป รุจนพันธ์

ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ

 busa 

นางสาวบุษกร คชวงษ์

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

(ช่วยราชการ)(อีกหน้าที่หนึ่ง) 

งานส่งเสริม มาตรฐานวิศวกรรม

 CHALOM

นายเฉลิมพงษ์  ยิ่งรุ่งโรจน์

ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

หัวหน้างานส่งเสริม มาตรฐานวิศวกรรม

APICHAT

นายอภิชาติ  สีดามาตย์

ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน

KRID

นายกฤษ วงษ์แก้วฟ้า

ตำแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช4

งานตรวจสอบเครื่องมือแพทย์

prayut 

นายประยุทธ  เฉลิมเหล่า 

ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

หัวหน้างานตรวจสอบเครื่องมือแพทย์

 panya

นายปัญญา บุญราวิกุล

ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน  

ANUCHA

นายอนุชา ถวิลรักษ์

ตำแหน่ง ช่างฝีมือโรงงาน ช 4

 

งานสื่อสาร

VINAY

นายวินัย  ประดับค่าย

ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

หัวหน้างานสื่อสาร 

chalumsak 

นายเฉลิมศักดิ์ ไกรจำเนียร

ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน   

 Prachum

 นายประชุม ยิ้มพุดซา  

ตำแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช4 

SAKSIT

นายศักดิ์สิทธิ์ สุรินทร์ต๊ะ

ตำแหน่ง ช่างฝีมือโรงงาน ช 4   

 SAMAN

นายสมาน  ตรงด่านกลาง 

ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคชำนาญงาน