SRAYUT 

นายศรายุทธ  สุขใจ

ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

หัวหน้ากลุ่มอาคารและสภาพแวดล้อม

 APICHAT

นายอภิชาติ  สีดามาตย์

ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน

 SARAWOT

นายศราวุธ  สุขมาก

ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

(อีกหน้าที่หนึ่ง)

ANUCHA

นายอนุชา ถวิลรักษ์

ตำแหน่ง ช่างฝีมือโรงงาน ช 4

(อีกหน้าที่หนึ่ง)

manager icon

-ว่าง -

ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

 

manager icon

-ว่าง -

ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

 

SAKSIT 

นายศักดิ์สิทธิ์ สุรินทร์ต๊ะ

ตำแหน่ง ช่างฝีมือโรงงาน ช 4  

 Prachum

 นายประชุม ยิ้มพุดซา  

ตำแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช4

 

manager icon

นายอดิศร   ผ่องเกษม

ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน

(อีกหน้าที่หนึ่ง)

manager icon 

จอ.โสภณ เทียมสอน

ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน

(อีกหน้าที่หนึ่ง) 

manager icon

นายวิชิต  สุริยเอก

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(อีกหน้าที่หนึ่ง)

 manager icon

นายรัญชา วิริยะกุล

ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน

(อีกหน้าที่หนึ่ง)

 manager icon

นายเทียนชัย ศรีนุ่น

ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน

(อีกหน้าที่หนึ่ง)