7.นายสมาน    ตรงด่านกลาง

นายสมาน  ตรงด่านกลาง

ตำแหน่งนายช่างเทคนิคชำนาญงาน

กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ

 14.นางสาวบุษกร คชวงษ์

นางสาวบุษกร คชวงษ์

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

(ช่วยราชการ)

6.นายชูชาติ ทองสุข

นายชูชาติ  ทองสุข

ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

16.นางสาวกัญจนา   เข่งดี

นางสาวกัญจนา เข่งดี 

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

(อีกหน้าที่หนึ่ง)

           15.นายปัญญา  บุญราวิกุล          

นายปัญญา บุญราวิกุล

ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน   

 31.นายสรสิน วันทาเขียว

นายสรสิน วันทาเขียว

ตำแหน่ง ช่างฝีมือโรงงาน ช 4

22.นายสมยศ     บุรีรักษ์ (2)

นายสมยศ  บุรีรักษ์

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์