tananruk

นางสาวธนันรักษ์ วัชราธร 

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มวิชาการและยุทธศาสตร์ระบบบริการสุขภาพ

Prapasorn 

นางสาวประภัสสร นุชนิยม

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 jitranut

นางสาวจิตรานุช อิ่มสูงเนิน

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ 

(อีกหน้าที่หนึ่ง)