chu

นายชูชาติ  ทองสุข

ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์

Prapasorn 

นางสาวประภัสสร นุชนิยม

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

tananruk   

นางสาวธนันรักษ์ วัชราธร 

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

 (อีกหน้าที่หนึ่ง)

somyos 

นายสมยศ  บุรีรักษ์
 ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 

(อีกหน้าที่หนึ่ง)

 jitranut

นางสาวจิตรานุช อิ่มสูงเนิน

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ 

(อีกหน้าที่หนึ่ง)