chu

นายชูชาติ  ทองสุข

ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์

 prapassorn

นางสาวประภัสสร นุชนิยม

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 

  prayut

นายประยุทธ เฉลิมเล่า 

ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

 (อีกหน้าที่หนึ่ง)

 

  manager icon

นายสมยศ บุรีรักษ์

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

(อีกหน้าที่หนึ่ง)