ดร.สมภพ อาจชนะศึก

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ประธาน


chu

นายชูชาติ  ทองสุข

ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

กรรมการ

 SAMAN

นายสมาน  ตรงด่านกลาง 

ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

กรรมการ

   somnuk

นายสมนึก โลหณุต

ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

กรรมการ


 SARAWOT

นายศราวุธ  สุขมาก

ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

กรรมการ

SRAYUT 

นายศรายุทธ  สุดใจ

ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

กรรมการและเลขานุการ

Orawan 

นางสาวอรววรณ  พร้อมโตนด

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

กรรมการและเลขานุการ