แผนปฏิบัติงานกลุ่มงานคุณภาพมาตรฐานการบริการ

 แผนปฏิบัติงานเยี่ยมประเมินพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ สบส.9   ปีงบประมาณ 2560  
แผนปฏิบัติงานออกตรวจโรงพยาบาลเอกชน ปีงบประมาณ 2560