6.นายชูชาติ ทองสุข

นายชูชาติ ทองสุข

ตำแหน่ง นักจัดการทั่วไปปฏิบัติการ

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน

งานการเงินและบัญชี

 

9.นางนภัสรัตม์   สินปรุ

นางนภัสรัตม์  สินปรุ

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

หัวหน้างานการเงินและบัญชี

 

24.นางสาวยุรนันท์   อะปะมายา

นางสาวยุรนันท์ อะปะมายา

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

 
งานธุรการและพัสดุ

          

10.นางสาวพรภินันท์ โชติธนะวราศักดิ์

นางสาวพรภินันท์ โชติธนะวราศักดิ์

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

หัวหน้างานธุรการและหัวหน้าพัสดุ

 

27.นายนิวัติ      ปลื้มใจ

นายนิวัติ ปลื้มใจ

ตำแหน่ง ช่างฝีมือโรงงาน ช 4

            

               jitranut

นางสาวจิตรานุช อิ่มสูงเนิน

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ

 

 

22.นายสมยศ     บุรีรักษ์ (2)

นายสมยศ  บุรีรักษ์
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 

33.นางคัทริญา    วงษ์จิ

นางคัทริญา วงษ์จิ

ตำแหน่ง พนักงานธุรการ ส 4

 

32.นายสำราญ    โกบโคกกรวด

นายสำราญ โกบโคกกรวด

ตำแหน่ง ช่างฝีมือโรงงาน ช 4

 

34.นางศศิธร      สุขมาก

นางศศิธร สุขมาก

ตำแหน่ง พนักงานธุรการ ส 3

 

35.นายสมัคร     ขอนโพธิ์

นายสมัครขอนโพธิ์

ตำแหน่ง ช่างฝีมือโรงงาน ช 3

 

36.นายบุญเหลือ มาสี

นายบุญเหลือ มาสี

ตำแหน่ง ช่างฝีมือโรงงาน ช 3

 

42.นางสาวธัณญา  กิ่งพุดซา

นางสาวธันญา กิ่งพุดซา

ตำแหน่ง พนักงานแม่บ้าน

 

43.นางสาวรำพึง  คูณทะเล

นางสาวรำพึง  คูณทะเล

ตำแหน่ง พนักงานแม่บ้าน

 

40.นายกรวุฒิ    วันทาเขียว

นายกรวุฒิ วันทาเขียว
 
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

 

41.นายจักรพันธ์  ขอนโพธิ์

นายจักรพันธ์  ขอนโพธิ์
ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย

 

ธีรยุทธ สุขมาก

นายธีรยุทธ สุขมาก
 
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์