SARAWOT

นายศราวุธ สุขมาก

ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

  หัวหน้ากลุ่มบริหาร

NAPATSORN 

นางนภัสรัตม์  สินปรุ

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

NIVAT 

นายนิวัติ  ปลื้มใจ

ตำแหน่ง ช่างฝีมือโรงงาน ช 4

SASITORN 

นางศศิธร  สุขมาก

ตำแหน่ง พนักงานธุรการ ส 2 

CUTRI

นางคัทริญา วงษ์จิ

ตำแหน่ง พนักงานธุรการ ส 3 

 SAMRAN

นายสำราญ  โกบโคกกรวด

ตำแหน่ง ช่างฝีมือโรงงาน ช 3

 

SAMAC 

นายสมัคร ขอนโพธิ์

ตำแหน่ง ช่างฝีมือโรงงาน ช 2

  BUNLEAR

นายบุญเหลือ มาสี

ตำแหน่ง ช่างฝีมือโรงงาน ช 2

 TANYA

นางสาวธันญา  กิ่งพุดซา

ตำแหน่ง พนักงานแม่บ้าน

Rampung

นางสาวรำพึง  คูณทะเล

ตำแหน่ง พนักงานแม่บ้าน

  

Orawan 

นางสาวอรววรณ  พร้อมโตนด

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

t2

นางสาวยุรนันท์ อะปะมายา

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี  

KRID

นายกฤษณ วงษ์แก้วฟ้า

ตำแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 4

chu

นายชูชาติ   ทองสุข

ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

ปฏิบัติหน้าที่พัสดุ(อีกหน้าที่หนึ่ง)

 manager icon

 นายสมยศ  บุรีรักษ์
 ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 manager icon 

นายกรวุฒิ วันทาเขียว
 ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์