ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง สอบราคาจ้างานปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-5  จำนวน 1 รายการ ประกาศ ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2560 7

 1. ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ราคากลาง

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรายการก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 หลัง  อิเล็กทรอนิกส์ ( E-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 19 มกราคม 2561 ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ 77

 1. ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรายการก่อสร้างระบบประปาบาดาล 1 ระบบ  อิเล็กทรอนิกส์ ( E-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 12 มกราคม 2561 ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ 77

 1. ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรายการก่อสร้างระบบประปาบาดาล 1 ระบบ  อิเล็กทรอนิกส์ ( E-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2560 ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

 1. ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
 2. เอกสารประกวดราคา  
 3. รายละเอียดคุณลักษณะระบบประปาบาดาล  

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรายการก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 หลัง อิเล็กทรอนิกส์ ( E-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2560 ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

 1. ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
 2. เอกสารประกวดราคา  
 3. รายละเอียดคุณลักษณะอาคารพักเจ้าหน้าที่
 

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรายการก่อสร้างระบบประปาบาดาล 1 ระบบ หลัง อิเล็กทรอนิกส์ ( E-bidding)  ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ 

 1. ร่างประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
 2. ร่างเอกสารประกวดราคา  
 3. รายละเอียดคุณลักษณะระบบประปาบาดาล  

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรายการก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 หลัง อิเล็กทรอนิกส์ ( E-bidding) ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

 1. ร่างประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
 2. ร่างเอกสารประกวดราคา  
 3. รายละเอียดคุณลักษณะอาคารพักเจ้าหน้าที่
 

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

 1. เผยแพร่จัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561     
2. ตารางราคากลาง จ้างก่อสร้างระบบประปาบาดาล  
3. ตารางราคากลาง จ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่    

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

 1. เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561     

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

 - ตารางแสดงเงินงบประมาณทีได้รับจัดสรรราคากลาง  

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคารถโดยสารขนาด 12 ที่นั้ง 

 - ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคาปรับปรุงบ้านพักข้าราชการระดับ 3-5 จำนวน 3หลัง 

 - ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการระดับ 3-5 จำนวน 3หลัง) 

 - ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  (สอบราคารถโดยสาร 12 ที่นั้ง) 

-ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
 ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างร่างที่วงเงินเกินกว่า 100,000 บาท โดยวิธีตกลงราคา   

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง สอบราคางานจ้างงานปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ 3-5 จำนวน 1 รายการ ประกาศ ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2560 

 -ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  จำนวน 1 รายการ ประกาศ ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2560 

 -ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 8 รายการ 30 มิถุนายน 2560 

 -ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  

ด้วยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9 จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าจำนวน8 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( E-bidding) ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

 1. ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
 2. รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ไฟฟ้า  
 3. ตาราง ปปช.07

ด้วยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9 จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าจำนวน8 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( E-bidding) ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

 1. ร่างประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
 2. ร่างเอกสารประกวดราคา  
 3. รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ไฟฟ้า  
 4. ตาราง ปปช.07

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 8 รายการ

 1. ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 9 จำนวน 1 หลัง โดยวิธิการประกวดราคา E-bidding ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

 1. ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างห้องทดสอบเครื่องมือมาตรฐานสากลจำนวน 1 หลัง โดยวิธิการประกวดราคา E-bidding ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

 1. ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  

ด้วยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9 จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าจำนวน8 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( E-bidding) ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้7

 1. ร่างประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
 2. ร่างเอกสารประกวดราคา  
 3. รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ไฟฟ้า  

 

ด้วยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพโดยสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9 จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 9 จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( E-bidding) ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

 1. ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
 2. เอกสารประกวดราคา  
 3. BOQ  
 4.ตาราง ปปช   

ด้วยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9 จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องทดสอบเครื่องมือมาตรฐานสากลจำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( E-bidding) ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

 1. ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
 2. เอกสารประกวดราคา  
 3. BOQ  
 4.ตาราง ปปช   

ด้วยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9 จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9 จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( E-bidding) ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

 1. ร่างประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
 2. เอกสารประกวดราคา  
 3. BOQ  
 4.ตาราง ปปช   

ด้วยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9 จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องทดสอบเครื่องมือมาตรฐานสากลจำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( E-bidding) ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

 1. ร่างประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
 2. เอกสารประกวดราคา  
 3. BOQ  
 4.ตาราง ปปช   

          

 รายงานผลการสอบคัดเลือกพนักงงานจ้างเหมาตำแหน่งพนักงานขับรถ ที่ ส.ธ 0723.01/1978วันที่ 29ตุลาคม พ.ศ.2558

สอบราคาจ้างปรับปรุงบ้านพัก ประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2558

#รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ และตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย ประกาศ ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2558 

สอบราคาจ้างปรับปรุงหม้อแปลงไฟฟ้าและสายไฟแรงต่ำ ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2558

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2558 Download

      - รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 

# สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2558 Download

      รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ยานพาหนะ

# สอบราคาจ้างเทพื้นบริเวณหน้าเสาธง ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2558 Download

# สอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงจำนวน 4 รายการ ประกาศ ณ วันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2558  Download

# สอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงจำนวน 4 รายการ ประกาศ ณ วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2558  Download