ตัวชี้วัดรายบุคคล สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9 นครราชสีมา

๑. นายนัตถะวุฒิ  ภิรมย์ไทย ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9 นครราชสีมา

     ตัวชี้วัด ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘   ๒/๒๕๕๘

    Individual Development Plan:IDP

๒. นายสมมารถ  ชัยวงษ์   รองผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9 นครราชสีมา    

     ตัวชี้วัด ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘    ๒/๒๕๕๘

๓. นายสมนึก  โลหณุต    ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9 นครราชสีมา                                 

     ตัวชี้วัด ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘    ๒/๒๕๕๘

๔. นางสุพิชญ์ชา  แสงโชติ  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน                                   

     ตัวชี้วัด ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘   ๒/๒๕๕๘

๕. นายชูชาติ  ทองสุข      นายช่างเทคนิคชำนาญงาน                                      

     ตัวชี้วัด ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘   ๒/๒๕๕๘

๖. ด.ร. สมภพ  อาจชนะศึก   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ                                  

     ตัวชี้วัด ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘    ๒/๒๕๕๘

๗. นายอดุลย์  ขมิ้นเขียว   วิศวกรไฟฟ้าชำนาญการ                                  

     ตัวชี้วัด ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘    ๒/๒๕๕๘

๘. นายศราวุธ  สุขมาก       นายช่างเทคนิคชำนาญงาน                                    

     ตัวชี้วัด ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘    ๒/๒๕๕๘

๙. นางนภัสรัตน์  สินปรุ       เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน                                    

     ตัวชี้วัด ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘    ๒/๒๕๕๘

๑. นายนิวัติ  ปลื้มใจ      ช่างฝีมือโรงงาน ช ๔                                    

     ตัวชี้วัด ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘    ๒/๒๕๕๘

๑๑. นางศศิธร  สุขมาก      พนักงานธุรการ ส ๒                                    

     ตัวชี้วัด ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘    ๒/๒๕๕๘

๑๒. นางคัทริญา  วงษ์จิ      พนักงานธุรการ ส ๓                                    

     ตัวชี้วัด ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘    ๒/๒๕๕๘

๑๓. นายสำราญ  โกบโคกกรวด    ช่างฝีมือโรงงาน ช ๓                                    

     ตัวชี้วัด ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘    ๒/๒๕๕๘

๑๔. นายสมัคร  ขอนโพธิ์    ช่างฝีมือโรงงาน ช ๒                                    

     ตัวชี้วัด ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘    ๒/๒๕๕๘

๑๔. นายบุญเหลือ  มาสี    ช่างฝีมือโรงงาน ช ๒                                    

     ตัวชี้วัด ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘    ๒/๒๕๕๘

๑๔. นางสาวบุษกร  คชวงษ์    นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ                                    

     ตัวชี้วัด ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘   ๒/๒๕๕๘

๑๕. นางสาวกัยจนา   เข่งดี    นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ                                  

     ตัวชี้วัด ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘    ๒/๒๕๕๘

๑๖. นายสรสิน  วันทาเขียว    ช่าวฝีมือโรงงาน ช ๔                                     

     ตัวชี้วัด ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘    ๒/๒๕๕๘

หน้าที่ 2>>>