ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

1. ติดต่อด้วยตนเอง สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9 นครราชสีมา

 2. จดหมาย สามารถส่งจดหมายร้องเรียนมาที่สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9 นครราชสีมา

3. โทรศัพท์ โทร 044-212179 Fax 044-212692

4. เว็บไซต์ สบส. http://do9.hss.moph.go.th/

5. E-mail ทาง hss9This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.om

6. กล่องรับเรื่องร้องเรียน บริเวณ ชั้น 1 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9 นครราชสีมา

7.เฟสบุ้คสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9 นครราชสีมา

Download