ลำดับ ชื่อ –สกุล
๑. นายสมมารถ  ชัยวงษ์
๒. นายสมศักดิ์      ศรีสุวรรณ
๓. นายสมภพ        อาจชนะศึก
๔. นายสมนึก         โลหณุต
๕. นายศราวุธ        สุขมาก
๖. นายชูชาติ         ทองสุข
๗. นายสมาน        ตรงด่านกลาง
๘. นายสุรินทร์      นาคสิทธิ์
๙. นางนภัสรัตม์     สินปรุ
๑๐. นางสาวพรภินันท์  โชติธนะวราศักดิ์
๑๑. นางสาวธนันรักษ์   วัชราธร
๑๒. นายศรายุทธ         สุดใจ
๑๓ นายเฉลิมพงษ์       ยิ่งรุ่งโรจษ์
๑๔. นางสาวบุษกร       คชวงษ์
๑๕. นายปัญญา    บุญราวิกุล
๑๖. นางสาวกัญจนา     เข่งดี
๑๗. นายประยุทธ        เฉลิมเล่า
๑๘. นายวินัย             ประดับค่าย
๑๙. นายอภิชาติ         สีดามาตย์
๒๐. นายเฉลิมศักดิ์      ไกรจำเนียร
๒๑. นายนราธิป  รุจนพันธ์
๒๒. นายสมยศ          บุรีรักษ์
๒๓. นางสาวประภัสสร   นุชนิยม
๒๔. นางสาวยุรนันท์      อะมายา
๒๕. นายอนุชาติ          เรียงคุณ
๒๖. นายอนุชา           ถวิรักษ์
๒๗. นายนิวัติ            ปลื้มใจ
๒๘. นายประชุม        ยิ้มพุดซา
๒๙. นายศักดิ์สิทธิ์      สุรินทร์ต๊ะ
๓๐. นายกฤษณ         วงษ์แก้ว
๓๑ นายสรสิน          วันทาเขียว
๓๒ นายสำราญ        โกบโคกกรวด
๓๓ นางคัทริญา        วงษ์จิ
๓๔ นางศศิธร           สุขมาก
๓๕ นายสมัคร          ขอนโพธิ์  
๓๖ นายบุญเหลือ      มาสี
๓๗ นางสาวปรียาวัลย์   ไพบูลย์